OSNOVNI PODACI O LAG-u

            Inicijativa o osnivanju LAG-a, koja je došla na poticaj

 Regionalne razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (HRAST), u stvari je rezultat interesa, okupljanja i suradnje šireg kruga dionika,  predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora iz jedinica lokalne samouprave s područja LAG-a Bosutski niz.

            Osnivačka skupština LAG-a održana je 31. svibnja 2011. godine (tada je LAG u svom sastavu imao 9 jedinica lokalne samouprave)

            13. siječnja 2014. godine LAG se proširio za dvije nove jedinice lokalne samouprave.

            LAG u svom sastavu ima 11 jedinica lokalne samouprave, a to su Općine: Andrijaševci, Babina Greda, Cerna, Gradište, Jarmina, Ivankovo, Nijemci, Privlaka, Stari Mikanovci, Vođinci i grad Otok.

            Sjedište LAG-a je u Nijemcima

            LAG ima 44 403 stanovnika

            Površina LAG-a je 850,50 km2

Tijela LAG-a su: Predstavnička Skupština (66 članova), Upravni odbor (15 članova) i Nadzorni odbor (5 članova)

            Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. Lag-a usvojena je 23. lipnja 2016. godine.

 

ZADACI LAG-a

-        upravljanje lokalnim razvojem pod vodstvom lokalne zajednice;

-        strateško programiranje, izrada i provedba lokalne razvojne strategije za integralni i uključiv lokalni razvoj vođen lokalnom zajednicom, temeljen na pristupu „odozdo prema gore“ odnosno primjeni načela LEADER/CLLD-a; poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju i provođenju lokalnih razvojnih politika;

-        pružanje potpore svim lokalnim razvojnim dionicima odnosno predstavnicima javnih i privatnih lokalnih socio-ekonomskih interesa koji se bave razvojem lokalne zajednice kroz seminare, radionice, predavanja, individualne konzultacije i slično, u cilju njihovog razvoja i samoodrživosti;

-        poticanje suradnje, međusobne pomoći i povezivanja predstavnika javnih i privatnih lokalnih socio-ekonomskih interesa kao i ostalih dionika u ruralnom prostoru, čije se djelovanje temelji na LEADER/CLLD načelima, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini;

-        izrada, provođenje, nadzor i koordinacija integralnih i drugih razvojnih projekata Udruge na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini;

-        vrednovanje i odabir, nadzor i koordinacija projekata koji se provode u sustavu provedbe decentralizirane raspodjele javnih sredstava kojima upravlja Udruga;

-        briga o revitalizaciji, zaštiti i promicanju tradicijskog nasljeđa te kulturne i prirodne baštine lokalnih zajednica;

-        izrada i izdavanje publikacija, časopisa, nosača zvuka, knjiga, časopisa, brošura i ostalih izdanja korisnih za razvoj neprofitnog sektora i promicanje načela LEADER/CLLD-a u integralnom odživom razvoju lokalnih zajednica;

-        sudjelovanje na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim skupovima, seminarima i slično koji su u vezi s radom neprofitnog sektora, integralnog razvoja lokalnih zajednica i primjenu načela LEADER/CLLD-a;

-        organizacija sajmova, izložbi, koncerata, predstava i drugih javnih događaja u lokalnim zajednicama te regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini u svrhu promicanja ruralnog razvoja i primjene načela LEADER/CLLD-a u razvoju lokalnih zajednica;

-        organiziranje stručnih skupova, edukacija i razmjene znanja i vještina za sve predstavnike javnih i privatnih lokalnih socio-ekonomskih interesa, razvojne dionike ruralnih prostora;

-        potpora stjecanju znanja, razmjene iskustava i savjetovanja između članica Udruge te nadležnih državnih tijela i službi odgovornih za pitanja ruralnog razvoja na razini Republike Hrvatske i Europske unije;

-        poticanje i potpora provedbi stručnog i znanstveno-istraživačkog rada vezanog za područje ruralnog razvoja i primjenu načela LEADER/CLLD-a u razvoju lokalnih zajednica;

-        poticanje i potpora aktivnoj uključenosti građana u društveno korisnim akcijama i volonterizmu te organiziranje razmjene volontera; osnivanje i vođenje lokalnih volonterskih centara u ruralnom području;

-        provođenje volonterskih aktivnosti, informiranje, savjetovanje, edukacija volontera i organizatora volontiranja kroz djelovanje lokalnih volonterskih centara

-        obavljanje i drugih sličnih poslova, a koji doprinose ostvarenju ciljeva Udruge u skladu sa odredbama ovog Statuta.

-        te odabir projekata koji će biti financirani iz PRR RH i ostalih fondova sa nacionalne i međunarodne razine

 

CILJEVI LAG-a

1. Razvoj konkuretne poljoprivrede na području Lag-a

2. Diverzifikacija  gospodarstva razvojem poduzetništva i turizma na području LAG-a,

3. Poboljšanje kvalitete življenja i unaprjeđenje zaštite okoliša na području LAG-a

4. Razvoj i jačanje kapaciteta, suradnje te prepoznatljivosti područja Lag-a

Lag Bosutski niz izvršio je prijavu na Mjeru 19.2; 19.3 i 19.4 PRR RH.