Radionica “Provedba lokalnih razvojnih strategija unutar Mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020.”

Dana 9. i 10. studenog sudjelovali smo na radionici “Provedba lokalnih razvojnih strategija unutar Mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske” koja se održala u Vukovaru u organizaciji Ministarstva poljoprivrede

 

23584513 1914245921925915 1307724219 n

Prvoga dana na radionici se govorilo o Statusu provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. i planu provedbe za 2018.,

Drugog dana radonice govorilo se o Sporazumu o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera i smjernice za provedbu postupka odabira projekata, Izmjenama/usklađivanju lokalnih razvojnih strategija, govorilo se i o novom Pravilniku, Mjere 19.

Isto tako održao se rad u grupama na teme Izmjene/usklađivanje lokalne razvojne strategije, LAG natječaj te projekti suradnje, te na kraju radionice izvještaji zaključaka rada u grupama i zatvaranja radionice.

 

 

 

 

 

 

 Podmjera 8.6 Potpora za ulaganja u šum. tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šum. proizvoda

Pravilnik o provedbi mjere M08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 45/16)Natječaj za provedbu podmjere 8.6.– provedba tipa operacije 8.6.1. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima” (NN 55/16)
 • Izmjena Natječaja za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.1. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima« (NN 67/17)

Natječaj za provedbu podmjere 8.6. – provedba tipa operacije 8.6.2. “Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva” (NN 55/16)
 • Izmjena natječaja za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.2. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva« (NN 57/16)
 • Izmjena natječaja za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.2. »Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva« (NN 106/2017)   

Natječaj za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« – provedba tipa operacije 8.6.3. "Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda" (NN 58/16)
Tip operacije 1. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima Korisnici
 • šumoposjednici;
 • udruženja šumoposjednika;
 • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana sukladno nacionalnim propisima
Prihvatljivi troškovi
Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu, privlačenje, izvoženje i iznošenje drva; za proizvodnju šumske biomase; za daljinski prijevoz drva; za šumsko uzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.); opći troškovi Potpora
Do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 700.000 EUR-a.
Tip operacije
2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

Korisnici

Obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva Prihvatljivi troškovi
Kupnja novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile); za proizvodnju peleta i briketa; instalacija i/ili kupnja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva; izgradnja objekata i kupnja nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu proizvoda od drva (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.); opći troškovi Potpora
Do 50% ukupnih prihvatljivih troškova, između 10.000 – 1.000.000 EUR-a
Tip operacije
3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda Korisnici
 • šumoposjednici;
 • udruženja šumoposjednika;
 • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća;
 • jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja
Prihvatljivi troškovi
Marketing drvnih i nedrvnih (šumskih proizvoda); opći troškovi Potpora
Do 50% ukupno prihvatljivih troškova, između 5.000 – 30.000 EUR-a
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavljen javni poziv za potporu organizaciji manifestacija


Javni poziv za prijavu manifestacija za dodjelu potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2017. godini objavljen je 2. studenog 2017. godine. Javni poziv temelji se na Programu potpora za organizaciju manifestacija u 2017. godini.

Ministarstvo poljoprivrede dodjeljivat će potpore s ciljem poticanja promocije domaćih proizvoda, povezivanja proizvođača i unapređenja poljoprivredne proizvodnje u skladu sa svjetskim dostignućima. Provedbom ove mjere, osim što se potiče očuvanje običaja, kulturne i prirodne baštine, potiče se uvođenje novih tehnologija i inovacija te diverzifikacija ruralnih ekonomskih aktivnosti, što ima utjecaj na ostanak mladih i obrazovanih stanovnika u ruralnim područjima te zapošljavanje.

Ukupna planirana novčana sredstva za navedenu potporu iznose 2,6 milijuna kuna.

Prihvatljivi korisnici mogu ostvariti pravo na potporu samo po jednoj manifestaciji godišnje, i to:

za znanstveno-stručne skupove: najviše do 40.000,00 kuna,
za gospodarske manifestacije: najviše do 100.000,00 kuna,
za lokalno-tradicijske manifestacije: najviše do 10.000,00 kuna.

Za manifestacije održane od 1. siječnja do 15. listopada 2017. godine potrebno je dostaviti Zahtjev za dodjelu potpore i pripadajuću dokumentaciju zaključno do 15. studenoga 2017. godine, a za manifestacije održane od 16. listopada do 31. prosinca 2017. godine potrebno je dostaviti Zahtjev za dodjelu potpore i pripadajuću dokumentaciju zaključno do 15. siječnja 2018. godine.

Više informacija možete potražiti na web stranici Ministarstva poljoprivrede:

http://www.mps.hr/hr/poljoprivreda-i-ruralni-razvoj/drzavne-potpore/manifestacije 

 

 

 

 

 

Plaćanje doprinosa i poreza u OPG

Tko je obveznik plaćanja doprinosa u OPG i u kolikom iznosu

Obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u OPG ovisi o datumu upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i poreznom statusu OPG,   sukladno izmjenama propisa koji reguliraju ovu problematiku.

 Obveza plaćanja doprinosa u OPG
 • Članovi i nositelji OPG-a  koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava do 1.studenog  2010. godine nisu obvezni  plaćati doprinose  za mirovinsko niti za zdravstveno osiguranje bez obzira jesu li ili nisu zaposleni kod drugog poslodavca, odnosno imaju ili nemaju osiguranje po nekoj drugoj osnovi. Nezaposlene osobe upisane u Upisnik do navedenog datuma mogu i dalje biti evidentirane na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposlene osobe, a sve sukladno tada važećim zakonskim propisima, koji se na ove korisnike i dalje primjenjuju.
 • Članovi i nositelji OPG-a  koji su pak upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u periodu  od 1. studenog 2010. do 1.srpnja 2013. godine, ako  nisu zaposleni kod drugog poslodavca – koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, odnosno nemaju osiguranje po nekoj drugoj osnovi  postaju obveznici mirovinskog osiguranja.
 • Svi oni članovi, uključujući i nositelja OPG upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava nakon 1. srpnja 2013. godineako  nisu zaposleni kod drugog poslodavca, koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, odnosno nemaju osiguranje po nekoj drugoj osnovi obveznici su i mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.  
Obračun doprinosa u OPG

U prethodnom odijeljku pojašnjeno je koje skupine članova i nositelja OPG imaju obvezu plaćanja doprinosa s osnova OPG-a. (osobe upisane su u Upisnik  PG u svojstvu nositelja ili člana OPG-a koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, zavisno od datuma upisa u Upisnik) Naravno, i oni koji nemaju zakonsku obvezu mogu dobrovoljno postati obveznici plaćanja doprinosa po ovoj osnovi.

Objašnjenje koje slijedi odnosi se na tu skupinu korisnika, odnosno na one koji plaćanju doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi OPG (po osnovi samostalne poljoprivredne djelatnosti).

Obračun doprinosa vrši se prema osnovici, a koja je umnožak prosječne mjesečne plaće u RH i različitih koeficijenta, koji pak ovisi o poreznom statusu OPG. Na tako dobivenu osnovicu  obračunavaju se doprinosi u OPG sukladno važećim stopama (tablice u nastavku).

Budući da se prosječni mjesečni iznos plaće mijenja, točan iznos je potrebno provjeriti u momentu početka obveze plaćanja! Za svaku godinu Ministar financija donosi Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja, pa se prema istoj Naredbi za 2017.godinu uzima prosječna plaća iz lipnja 2016. godine, koja iznosi 7.739,00 kn.

Porezni status OPG

Zavisno od poreznog statusa OPG-a primjenjuju se različiti koeficijenti za izračun osnovice za doprinose.

Porezni status – porezna obveza OPG-a može biti:

Obveznik poreza na dohodak: Sukladno Zakonu o porezu na dohodak fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi

 • obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu ili
 • ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kuna.

Glede PDV-a, subjekti  po sili zakona ulaze u sustav PDV–a ukoliko  ukupne isporuke bez PDV-a u 2016. prelaze 230.000,00 kuna (za 2017.), dok će se za 2018. godinu prag ulaska u sustav PDV-a povećati na 300.000,00 kuna (ukupne isporuke u 2017. godini. bez obzira na godišnje primitke. No svaki poslovni subjekt, pa tako i OPG može dobrovoljno ući u sustav PDV-a, bez obzira na visinu primitaka i isporuka, te i u tom slučaju postaje ujedno i obveznik poreza na dohodak.

Obveznik poreza na dohodak u paušalnom iznosu: Poljoprivrednik koji obavlja djelatnost poljoprivrede i šumarstva može od paušalno utvrđenog dohotka plaćati porez na dohodak u paušalnom iznosu, ako ispunjava na to propisane uvjete (više: Paušalni obrt)

OPG koji nije obveznik poreza na dohodak: Slijedom navedenog, OPG koji godišnje ostvari primitak manji od 80.500,00 kuna nije obveznik poreza na dohodak. Ova skupina OPG-a dužna je voditi Evidenciju_prodaja_poljoprivrednih_proizvoda. Evidencija prodaje poljoprivrednih proizvoda služi za utvrđivanje godišnjih primitaka.

U svakom natječaju iz Programa ruralnog razvoja, a koji dopušta prijavu OPG-ova izvan sustava poreza na dohodak, obvezno uz prijavu treba priložiti i Evidenciju prodaje poljoprivrednih proizvoda pa je vrlo važno da je OPG vodi, namjerava li konkurirati za sredstva iz EU fondova.

Iznosi doprinosa u OPG

Obveze doprinosa za 2017.godinu, prema poreznom statusu OPG iznose:

 • Skupina 1.  OPG koji ima godišnje prihode manje od 80.500,00 kuna i nije obveznik poreza na dohodak: Ukupni iznos doprinosa mjesečno: 533,6 kuna
Doprinosi 2017
OPG koji nije obveznik poreza – godišnji primitak manji od 80.500,00 kn
Koef. Osnovica MO ZO ZZNR DZZ UKUPNO kn
mjesečn godišnje
0,35 2.708,65 10% 7,50% 0,50% 1,70% 533,60 6.503,25
 • Skupina 2.  OPG preko 80.500,00 kuna primitaka godišnje – obveznik poreza na dohodak: Ukupni iznos doprinosa mjesečno:  1,583,40 kuna
Doprinosi 2017
OPG obveznik poreza na dohodak 
Koef. Osnovica MO ZO ZZNR DZZ UKUPNO KN
mjesečn godišnje
0,55 4256,45 20% 15% 0,50% 1,70% 1.583,40 19.000,80
 • Skupina 2.1.  OPG preko 80.500,00 kuna primitaka godišnje obveznici poreza na dohodak u paušalnom iznosu  OPG-ovi iz skupine 2. mogu prema vlastitoj odluci biti i obveznici poreza koji se obračunava u paušalnom iznosu  (princip identičan kao kod paušalnog obrta): Ukupni iznos doprinosa mjesečno: 1.151,57 kuna.
Doprinosi 2017
OPG obveznik poreza na dohodak koji se obračunava u paušalnom iznosu
Koef. Osnovica MO ZO ZZNR DZZ UKUPNO KN
mjesečn godišnje
0,4 3095,6 20% 15% 0,50% 1,70% 1.151,57 13.818,84

Pored opisanih obvezujućih zakonskih odredbi, propisi dopuštaju da OPG  dobrovoljno umjesto poreza na dohodak postane obveznik poreza na dobit (da dakle posluje i bude  oporezivano kao trgovačko društvo). Kod ovih obveznika doprinosi se obračunavaju kroz plaću, i to na iznos tzv. poduzetničke plaće koja za 2017.godinu iznosi 8.512,90 kn.

 • Skupina 3. OPG obveznik poreza na dobit Ukupni iznos doprinosa  mjesečno: 3.166,80 kuna.
Osnovica MO ZO ZZNR DZZ UKUPNI DOPRINOS
mjesečno godišnje
8512,90 20% 15% 0,50% 1,70% 3.166,80    38.001,60
 
 
 Izvor:
 
 
 
 
 
 
 
 

   LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA 2014.-2020. LAG BOSUTSKI NIZ

                          Dodatak 1.

                          Dodatak 2.

                          Dodatak 3.

                          Dodatak 4.

                          Dodatak 5.

                          Dodatak 6.

                          Dodatak 7.

                          Dodatak 8.

                          Dodatak 9.

                          Dodatak 10.

                          Dodatak 11.

                          Dodatak 12.

                          Dodatak 13.

                          Dodatak 14.

                          Dodatak 15.

Sufinancirano sredstvima predpristupnog EU programa IPARD kroz mjeru LEADER.

leader.jpg

Ova internet stranica sufinancirana je iz EU pretpristupnog programa IPARD kroz mjeru LEADER. Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost LAG-a "Bosutski niz" i ne odražava nužno stajalište Europske unije.