Hrvatska elektroprivreda d.d. objavljuje Natječaj za dodjelu donacija u 2016

Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata i programa iz područja:

 • Mladi - odgojno-obrazovni projekti/programi; sportske aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade; kulturno-umjetničke aktivnosti djece i mladih, odnosno za djecu i mlade, prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih, međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih, organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti;
 • Umjetnost i kulturna baština - pomoć nadarenim umjetnicima; promocija hrvatske kulture u inozemstvu; aktivnosti očuvanja nacionalne i lokalne kulturne baštine; glazbene, scenske i likovne aktivnosti;
 • Okoliš – projekti/programi promicanja energetske učinkovitosti i znanja o okolišu; projekti poboljšanja stanja okoliša; projekti zaštite ljudi i dobara;
 • Znanost i društvo - znanstveni projekti; poticanje kreativnosti i inovativnosti, projekti razvoja civilnog društva, osposobljavanje građana za informacijske i komunikacijske tehnologije
 • Humanitarno djelovanje - karitativni projekti/programi i aktivnosti od značaja za stare, bolesne, siromašne i nemoćne osobe i osobe s posebnim potrebama; zaštita i promicanje zdravlja; podrška osobama s invaliditetom, sigurnost djece i mladih; prevencija nasilja među djecom i mladima, odgojnoobrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama.

Prihvatljivi prijavitelji su:

Organizacije civilnog društva (npr. udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice, i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;

Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode…) koje

 • nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta
 • Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
 • Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede; 
 • Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu; 
 • Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak; Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata.

Natječaj traje od 4. travnja do 3. svibnja 2016. godine do 16 sati. Prijaviti se možete putem on-line Prijavnice koja je za vrijeme trajanja Natječaja dostupna na web stranici www.hep.hr.

 

Više informacija možete dobiti na stranici: http://www.hep.hr/dop/natjecaj.aspx

 

 

Podnošenjem jedinstvenih zahtjeva poljoprivrednika za izravnu potporu moguće je zatražiti potporu za: 

 • Izravna plaćanja
 • Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima – mliječne krave, rasplodne krmače, djevičansko i ekstra djevičansko maslinovo ulje i duhan
 • IAKS mjere ruralnog razvoja:
  Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 
  - Mjera 11 - Ekološki uzgoj
  - Mjera 13 - Plaćanja područjima sa prirodnim ograničenjima
 • Očuvanje izvornih i zaštićenih kultivara poljoprivrednog bilja

Podnošenje jedinstvenih zahtjeva poljoprivrednika za izravnu potporu traje do 16. svibnja 2016. godine.

Potpora za IAKS mjeru ruralnog razvoja „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“(Mjera 10) je potpora koja se dodjeljuje korisnicima koji doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu

Za ostvarivanje potpore za Mjeru 10 korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, a poljoprivredno zemljište na kojem se obavlja poljoprivredna aktivnost mora biti registrirano u ARKOD sustavu. Stoka mora biti upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) i ostale propisane upisnike (Središnji popis matičnih grla, Središnji registar kopitara, Središnji popis matičnih jata i matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara) i  propisno označena.

Potpora se može ostvariti za:   

10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture                
10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada              
10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex)                

10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira                
10.1.6. Uspostava poljskih traka                
10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka                
10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika                
10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih  životinja 

 

Za više informacija posjetitie web stranicu: http://www.apprrr.hr/kako-do-potpore-za-mjeru-10---poljoprivreda-okolis-i-klimatske-promjene-1877.aspx

 

 

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga HR.1.1.13 „Provedba programa javnih radova za aktivaciju žena u lokalnoj zajednici“ u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. u iznosu od 60.687.137,88 HRK.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 25. ožujka 2016. godine.

Opći cilj ovoga poziva je Potpora pristupu zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ugroženih skupina te smanjenje nezaposlenosti kroz provedbu programa javnih radova usmjerenih na pružanje socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji su Institucije/pravne osobe nadležne za provedbu mjera politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj prema nacionalnom zakonodavstvu.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/60-6-milijuna-kuna-za-zaposljavanje-zena