Radionica u Opatiji - Struktura i rad LAG-ova u postupcima provedbe LAG Natječaja i odabira projekata za implementaciju LRS u okviru Mjere 19, podmjera 19.2 i 19.4, PRR RH 2014.-2020.

 

U Opatiji od 23/25 studenog 2017 godine održala se radionica „Struktura i rad LAG-ova u postupcima provedbe LAG Natječaja i odabira projekata za implementaciju LRS u okviru Mjere 19, podmjera 19.2 i 19.4, PRR RH 2014.-2020.“.

Prvog dana, 23/11/2017 godine u okviru teme „Priprema partnerstva i tijela LAG-a za provedbu LRS i LAG Natječaja“, radionica js temom 1. dio - smjernice za planiranje i formiranje tijela s pratećim edukacijama za sudjelovanje članova u procesu donošenja odluka, registar/praćenje članova i rada tijela, planiranje sudionika u procesima i praćenje sustava nepristranosti, revizija članstva partnerstva, postupci LAG-ova u promjeni obuhvata/granica i članstva (studija slučaja). U 17:00 sati je započeo 2. dio radionice - definiranje različitih modela Statuta – podijela uloga tijela sukladno Smjernicama za odabir projekata; sustav predstavničke Skupštine, ovisno o strukturi partnerstva i potrebama LAG-ova, radionicu je vodila LMH. 

24140176 1929425510407956 103907770 o

Drugog dana, 24/11/ 2017 godine  na radionici govorilo se u okviru teme „Priprema i provedba Natječaja LAG-a“, sa praktičnim primjerima. Na radionici se govorilo o temama poput Priprema i objava LAG Natječaja; provedba animacijskih aktivnosti, Podnošenje, zaprimanje i administrativna kontrola prijava. Radionicu su vodili predstavnici Ministarstva poljoprivrede te APPRRR-a. Drugi dio radionice odnosio se na temu Ocjenjivanje i rangiranje prijavljenih projekata s odabirom projekata; Prigovori i konačnost odluka, drugi dio radionice su vodili predstavnici Ministarstva poljoprivrede te APPRRR-a. Od 17:45 – 19:00 sati uslijedila je Interaktivna radionica – provedba u praksi, upravljanje rizicima pod vodstvom LMH, nakon čega je uslijedilo predstavljanje razvojnog potencijala područja LAG-a Terra Liburna.

Trećeg dana, 25/11/2017 godine, s početkom u 8 sati uslijedili su Primjeri dobre prakse (terenski obilazak) područja LAG-a Terra Liburna, primjeri selektivnih oblika turizma na području Primorsko-goranske županije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. JAVNI POZIV

za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje

lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2017. godini

 

I. Predmet natječaja: dodjela bespovratnih potpora za razvoj i unapređenje lovstva za slijedeću mjeru

  1. Mjera 8. Potpora za pomoć opstanku i egzistenciji lovačkih udruga

II. Opći uvjeti, korisnici i kriteriji za dodjelu županijske potpore te potrebna dokumentacija

II.a. Korisnici potpore su:

1) Lovačke udruge koji imaju valjani ugovor o pravu lova na području Vukovarsko-srijemske županije

2) Korisnici ne smiju imati dugovanja iz pozicija javnih davanja i ispunjavaju i druge uvjete.

3) Korisnici moraju imati uredno podmirene obveze plaćanja lovozakupnine.

4)Korisnici ne smiju koristiti financijska sredstva ako su već koristili sredstva iz javnih izvora i/ili sredstva na natječajima tijela državne uprave, Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne samouprave odnosno sredstva iz fondova EU i međunarodnih fondova za istu Mjeru u tekućoj kalendarskoj godini.

II.b.Potpora i Postupak

1) Potpora se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih Pravilnikom o provedbi Programa razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2016.-2020. god.

2) Potpora se korisnicima isplaćuje na žiro račun, nakon obavljene radnje i/ili dobivanja određene dokumentacije, odnosno nakon provjere, a najkasnije do konca tekuće godine odnosno do 31. prosinca.

3) Zahtjevi za županijske potpore dostavljaju se na županijskom obrascu s pripadajućom dokumentacijom navedenoj u obrascima, a rješavaju se prema propisanim kriterijima u Pravilniku.

4) Zahtjevi za potporu u Mjeri 8. Potpora za pomoć opstanku i egzistenciji lovačkih udruga će se rješavati po primitku do iskorištavanja predviđenih sredstava.

5) Obrazac zahtjeva s traženom dokumentacijom je dostupan na službenim stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr pod stavkom Natječaji.

6) Listu županijskih potpora odobrava Župan Vukovarsko-srijemske županije.

7) Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima natječaja za pojedinu potporu, neće se razmatrati.

8) Ukoliko je korisnik županijske potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih potpora u narednih 5 godina.

9) Okvirni iznos predviđen za ovaj Javni poziv iznosi 30.000,00 kn.

III. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:

Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:

1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom „Zahtjev za potporu za unapređenje i razvoj lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2017. god. – NE OTVARAJ“, Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci

ili

2) osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije u zatvorenoj omotnici s naznakom Povjerenstvo za potpore razvoju i unapređenju lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije – „Zahtjev za potporu za unapređenje i razvoj lovstva na području Vukovarsko-srijemske županije u 2017. god. – NE OTVARAJ“ na adresi: Glagoljaška 27/1, 32100 Vinkovci

IV. Vrijeme trajanja Javnog poziva

Javni poziv traje od 13. studenog. 2017. god. do 13. prosinca 2017. god.

V. Informacije

Za sve dodatne informacije i pomoć pri apliciranju obratiti se u Upravni odjel za poljoprivredu i infrastrukturu, Glagoljaška 27/I, 32100 Vinkovci, Tajniku Povjerenstva na broj telefona 032/344-041 ili osobno uz prethodni dogovor radnim danom.

 

Zahtjev kao i popis potrebne dokumentacije može se pronaći na poveznici:

http://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/3-javni-poziv-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-i-unapredenje-lovstva-u-vukovarsko-srijemskoj-z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvoren je natječaj Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 16.11.2017. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

Sažetak:

Svrha Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske obnove u zgradama javnog sektora koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije. Pozivom će se podupirati provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, ustanove, vjerske zajednice i udruge obavljaju društvene djelatnosti, koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje posebno integriranim pristupom. Društvenim djelatnostima u smislu ovog Poziva smatraju se: predškolski odgoj, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, visoko obrazovanje, formalno obrazovanje odraslih, znanstvena djelatnost, kazališna djelatnost, audiovizualne djelatnosti, knjižnična djelatnost, arhivska djelatnost, muzejska djelatnost, zdravstvena djelatnost, djelatnost socijalne skrbi, upravna i/ili uredska djelatnost, pravosudna djelatnost, sportska djelatnost, stanovanje zajednica, vatrogasna djelatnost, djelatnost zaštite i spašavanja te djelatnost humanitarne pomoći. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva. U okviru ovog Poziva sredstva će se dodijeliti projektima izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i provedbe energetske obnove zgrada javnog sektora. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu RH, osiguran iz EFRR-a, za dodjelu u okviru ovog Poziva je 380.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80.000,00 kuna, a najviši iznos 40.000.000,00 kuna. Najviši ukupni intenzitet iznosa bespovratnih sredstava iz EFRR-a po pojedinačnom projektnom prijedlogu za financiranje aktivnosti u okviru ovog Poziva ovisi o projektnoj aktivnosti, indeksu razvijenosti jedinice područne (regionalne) samouprave i području na kojem se projekt provodi. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva mogu biti tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama, jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, javne ustanove ili ustanove, vjerske zajednice i udruge s javnim ovlastima uređenim posebnim Zakonom. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije 2.1.2018. godine, a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine. Poziv je objavljen i na mrežnoj stranici eFondovi

Dokumentacija:

KK.04.2.1.04_PDP.zip

Učestala pitanja i odgovori:

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva kontinuirano postavljati pitanja do najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti na mrežnim stranicama www.strukturnifondovi.hr, http://efondovi.mrrfeu.hr i www.mgipu.hr u roku od 7 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: Datum, vrijeme i mjesto održavanja informativnih i edukacijskih radionica tijekom trajanja Poziva bit će objavljeni najmanje 10 kalendarskih dana prije dana njihova održavanja, odnosno najkasnije 21 kalendarski dan od datuma objave Poziva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U ponedjeljak 20.11.2017 godine počinje isplata 922 milijuna kuna poljoprivrednicima

 

Isplata izravnih plaćanja poljoprivrednicima za proizvodnu 2017. godinu počinje sljedeći tjedan i to isplatom predujma u ukupnom iznosu od 922 milijuna kuna, što je 116 milijuna kuna više nego prošle godine. Potporu će primiti oko 100.000 poljoprivrednih gospodarstava koja su podnijela Jedinstveni zahtjev u 2017. godini i koja su prošla kontrole Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Predujam će poljoprivrednim proizvođačima biti isplaćen zaključno s 30. studenim 2017. godine. Novac za ovu avansnu isplatu povlačimo iz Europskog fonda za garancije u poljoprivredi, a isplaćuje se 70% EU dijela sredstava namijenjenih proizvodnoj 2017. godini. Sredstva se isplaćuju za potporu po površni, nevezanu uz vrstu proizvodnje i to za:
  • Osnovno plaćanje
  • Zeleno plaćanje
  • Preraspodijeljeno plaćanje.
Podsjetimo, za osnovno plaćanje po površini prihvatljive poljoprivredne površine su obradivo zemljište, trajni travnjaci i trajni nasadi na kojima se vrši poljoprivredna aktivnost i upisane su u evidenciju korištenja poljoprivrednog zemljišta - ARKOD. Preraspodijeljeno plaćanje dodjeljuje se za prvih dvadeset prihvatljivih hektara poljoprivrednog gospodarstva i to svim korisnicima koji ostvaruju osnovno plaćanje. Plaćanje za provođenje praksi korisnih za klimu i okoliš - zeleno plaćanje - isplaćuje se za one površine poljoprivrednog gospodarstva koje su prihvatljive za osnovno plaćanje i to kao postotak ukupne vrijednosti osnovnog plaćanja. Obzirom da površine pod ekološkom proizvodnjom automatski ostvaruju uvjete za zelena plaćanja, poljoprivrednici koji se bave klasičnom proizvodnjom trebaju provoditi zelene prakse da bi ostvarili pravo na zeleno plaćanje. Zelene prakse uključuju raznolikost usjeva, ekološki značajne površine (EZP) i očuvanje trajnih travnjaka. Više o sustavu izravnih plaćanja pročitajte u brošuri Izravna potpora poljoprivrednicima i kontrola prije isplate.