Na temelju članaka 13.  i  55. Zakona o udrugama (NN 74/14) i u skladu sa člankom 19. Statuta Lokalne akcijske grupe Bosutski niz od 31. svibnja 2015. godine, Skupština Lokalne akcijske grupe Bosutski niz, na sjednici  održanoj dana  23.06.2016. godine donosi

TREĆE IZMJENE

STATUT LOKALNE AKCIJSKE GRUPE BOSUTSKI NIZ

(pročišćeni tekst)

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

 1. Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu, teritorijalnom djelovanju udruge, zastupanju, izgledu pečata udruge, područjima djelovanja sukladno ciljevima, ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,  gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge.

  

Članak 2.

 1. Puni naziv LAG-a glasi: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA BOSUTSKI NIZ.
 2. Skraćeni naziv LAG-a glasi: LAG BOSUTSKI NIZ.
 3. Uz naziv na hrvatskom jeziku LAG-a će upotrebljavati i naziv na engleskom jeziku koji glasi: LOCAL ACTION GROUP BOSUTSKI NIZ, skraćeni naziv na engleskom jeziku koji glasi: LAG BOSUTSKI NIZ.
 4. Sjedište LAG-a je u Nijemcima, Trg kralja Tomislava 6.
 5. Djelovanje LAG-a temelji se na načelu neovisnosti, načelu javnosti, načelu demokratskog ustroja, načelu neprofitabilnosti i načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu
 6. LAG-a djeluje na području Vukovarsko-srijemske županije, odnosno:

Općina Privlaka (k. o. Privlaka), Cerna (k. o. Cerna i k. o. Šiškovci), Ivankovo (k. o. Ivankovo, k. o. Retkovci, k. o. Prkovci), Gradište (k. o. Gradište), Nijemci (k. o. Nijemci, k. o. Podgrađe, k. o. Apševci, k. o. Lipovac, k. o. Banovci, k. o. Đeletovci, k. o. Donje Novo Selo, k. o. Vinkovački Banovci), Vođinci (k. o. Vođinci), Grad Otok (k. o. Otok, k. o. Komletinci), Stari Mikanovci (k. o. Stari Mikanovci, k. o. Novi Mikanovci), Andrijaševci (k. o. Andrijaševci, k. o. Rokovci), Jarmina (k. o. Jarmina) i Babina Greda (k. o. Babina Greda). 

 1. Udruga je dobrovoljna, izvanstranačka i neprofitna udruga građana.

Članak 3.

 1. Lokalna akcijska grupa Bosutski niz je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar neprofitnih organizacija i neprofitna je pravna osoba

Članak 4.

 1. LAG može osnivati podružnice u zemlji i inozemstvu.
 2. Podružnice nisu pravne osobe, a način rada i područje djelatnosti podružnice regulirati će se aktom Skupštine.
 3. LAG se može udruživati u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svoga djelovanja i slobodno utvrđivati naziv toga oblika udruživanja.
 4. LAG se može učlaniti u međunarodne udruge i druge organizacije čiji su ciljevi i djelatnosti podudarni s ciljevima i djelatnostima LAG-a i ako učlanjenje pridonosi postizanju ciljeva njezina djelovanja utvrđenih ovim Statutom.
 5. Odluku o osnivanju podružnice i o udruživanju u saveze, zajednice, mreže, koordinacije donosi Skupština udruge.

Članak 5.

 1. LAG  ima službeni pečat kojeg utvrđuje Upravni odbor.
 2. U svom radu LAG  će koristiti dva pečata na hrvatskom jeziku veličine 38 i 25 mm i jedan na engleskom jeziku veličine 25 mm.
 3. Pečat LAG-a  okruglog je oblika, rubno ispisan punim nazivom LAG-a na hrvatskom, odnosno engleskom jeziku.
 4. LAG  ima i svoj znak vizualnog identiteta, kružnog je oblika sastavljen od primarno zelene i crvene boje sa dodacima žute i plave.
 5. Predsjednik LAG-a koji je po funkciji i predsjednik Upravnog odbora, te voditelj Ureda za tehničku i stručnu podršku zaduženi su i odgovorni za upotrebu pečata
 6. Dan osnivanja LAG-a Bosutski niz se svake godine obilježava kao Dan LAG-a Bosutski niz (31. svibanj).

Članak 6.

 1. LAG  u zemlji i inozemstvu zastupa predsjednik Upravnog odbora  te prvi i drugi potpredsjednik Upravnog odbora.
 2. Iznimno, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Upravnog odbora, te prvog i drugog potpredsjednika Upravnog odbora udrugu u zemlji i inozemstvu može zastupati i voditelj ureda za tehničku i stručnu podršku, na temelju  njihove punomoći, do okončanja okolnosti odsutnosti ili spriječenosti.

II. CILJEVI, DJELATNOSTI i CILJNE SKUPINE LAG-a

Članak 7.

 1. Ciljevi osnivanja LAG-a  su:
 • Donošenje i provođenje Lokalne razvojne/CLLD strategije na području LAG-a,
 • Djelovanje u skladu s načelima LEADER i CLLD smjernicama za integrirani razvoj u ruralnom području:

LEADER je akronim od francuskog naziva“Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale“ -  „Poveznica između djelovanja u ruralnom razvoju“. To je metoda mobiliziranja i prijenosa ruralnog razvoja u njegove lokalne zajednice. Leader potiče ruralna područja da otkriju nove načine kako bi postala ili ostala konkurentna tj. da na najbolji način iskoriste svoje prednosti i da uspješno prebrode sve zapreke s kojima se susreću. Na ovaj način Leader doprinosi poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima kako za obitelj na vlastitim gospodarstvima, tako i za šire seosko stanovništvo. On koristi holistički pristup kako bi odgovorio na ruralne probleme.

CLLD je akronim od engleskog izraza „„Community-led Local Development“ - „Lokalni razvoj vođen zajednicom“. CLLD je metoda koja na lokalnoj razini uključuje partnere - predstavnike civilnog društva i lokalnih ekonomskih struktura, u kreiranje i provedbu LRS-a koja će njihovim područjima omogućiti pomak prema održivijoj budućnosti. CLLD se provodi putem integeriranih i višesektorskih strategija lokalnog razvoja, dizajniranih na način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale te uključuju inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju.

 • dugoročno ostvarivanje održivog razvoja,
 • provedba LEADER programa i smjernica CLLD metodologije integralnog razvoja na području jedinica lokalne samouprave koje su članice Lag-a,
 • nadzor i vrednovanje provođenja Lokalne razvojne/CLLD strategije
 1. Svrha djelovanja Lag-a je unaprijediti kvalitetu života u ruralnom prostoru na području Lag-a, osnažiti i povezati dionike koji djeluju na ruralnom području Lag-a, poticati sudjelovanje žena, mladih i socijalno osjetljivih skupina u donošenju odluka, poticati međusektorsku suradnju, okupljati i povezivati sve dionike koji teže i djeluju u smjeru održivog i ujednačenog razvoja ruralnog prostora Lag-a .

Članak 8.

 1. Djelatnosti LAG-a  su:
 • Provedba LEADER programa i smjernica CLLD metodologije integriranog razvoja na području jedinica lokalne samouprave koje su članice LAg-a
 • Priprema, izrada i provedba Lokalne razvojne /CLLD strategije temeljene na načelima održivog razvoja prema LEADER programu i CLLD metodologiji
 • Osiguravanje protoka informacija i transfer znanja u cilju razvoja ruralnog područja,  gospodarstva i lokalne zajednice,
 • razvijanje sinergije i umrežavanja između svih dionika kojima je u interesu razvoj ruralnog područja,
 • razvoj ljudskih potencijala za pripremu i provedbu projekata ruralnog razvoja, usavršavanje projektnih timova Lag-a kroz organiziranje stručne izobrazbe članova Lag-a, obora, ljudskih resursa i ostalih dionika
 • priprema područja LAG-a za korištenje strukturnih  i drugih fondova EU,
 • provođenje posebnih programa i aktivnosti za korisničke skupine poput mladih, žena, djece, manjina, starijih i nemoćnih te osoba kojima prijeti siromaštvo i socijalna isključenost na području Lag-a te na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
 • uspostava sustava i razvoj mreže višesektorskih partnerstava na području jedinica lokalne samouprave t na nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • provođenje volonterskih aktivnosti
 • poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju i provođenju lokalnih razvojnih politika
 • provođenje izvaninstitucionalnih oblika odgoja i obrazovanja djece, mladih i ostalih članova lokalne zajednice
 • pomoć dionicima na području jedinica lokalne samouprave koje su članice Lag-a u organizaciji događanja i konferencija za informiranje javnosti o ciljevima i djelovanju Lag-a i LEADER programu i CLLD smjernicama integralnog razvoja ruralnih područja i ruralno-urbanih poveznica
 • zajedničke aktivnosti u prikupljanju financijskih i drugih sredstava i njihova pravilna  raspodjela prema namjeni za koju su dobivena, a u cilju unapređenja kvalitete života kako za obitelji na vlastitim gospodarstvima, tako i za šire seosko stanovništvo u ruralnom području Vukovarsko-srijemske županije, odnosno Općine Privlaka, Cerna, Ivankovo, Gradište, Nijemci, Vođinci, Andrijaševci, Stari Mikanovci, Jarmina, Babina Greda i Grada Otoka,
 • povećanje broja stanovnika kroz održiv integrirani lokalni razvoj,
 • briga o gospodarskom, infrastrukturnom, socijalnom, kulturnom, ekološkom i drugom razvoju u širem ruralnom području.
 • Izvršavanje ostalih poslova utvrđenih Statutom, općim aktima, odlukama i odredbama tijela Lag-a.
 • poticanje i pružanje pomoći članovima udruge da strateški planiraju dugoročne potencijale svog ruralnog područja,
 • poboljšanje prirodnog i kulturnog nasljeđa,
 • jačanje kapaciteta zapošljavanja, poticanja zapošljavanja i povećanja broja radnih mjesta unutar svojih zajednica,
 • pomoć u izgradnji kapaciteta članova lokalne zajednice kako bi mogli svoja znanja i iskustva dalje širiti i tako njegovati društveni kapital zajednice,
 • promicanje inicijativa za povezivanje članova udruge u svrhu usvajanja vještina, animacijskih aktivnosti na individualnoj i razini skupine u cilju poticanja sudjelovanja zajednice u širokom rasponu društvenih i gospodarskih aktivnosti, te raspravljanje o njihovim potrebama i potencijalima,
 • briga za izgradnju ljudskih resursa unutar LAG područja, u suradnji sa obrazovnim institucijama i nadležnim tijelima,
 • razmjena iskustava, transfer znanja i rješavanje stručnih pitanja iz područja prioritetnih djelatnosti,
 • pomoć članovima LAG-a u izradi analize područja i djelovanja u pripremi lokalne  razvojne strategije,
 • praćenje objavljenih EU i nacionalnih natječaja vezanih za razvojne projekte i informiranje članova LAG-a,
 • praćenje zakonske regulative i zakonskih prijedloga i informiranje članova LAG-a,
 • promicanje provedbe međunarodnih projekata suradnje,
 • pomoć članovima udruge u organizaciji događanja i konferencija za informiranje o ciljevima i djelovanju UDRUGE, LEADER programu i CLLD metodologiji,
 • pomoć u organizaciji seminara o radu udruge i radionica za članove udruge iz područja djelovanja udruge,
 • pomoć članovima udruge u organizaciji sajmova i izložbi iz područja djelovanja udruge,
 • poticanje drugih inicijativa koje su osmišljene za postizanje ciljeva UDRUGE utvrđenih Statutom, sukladno zakonu, LEADER programu i CLLD metodologiji,
 1. Navedene djelatnosti LAG-a provode se i ostvaruju operativno kroz rad Upravnog odbora, Ureda za tehničku i stručnu podršku i radnih odbora.
 2. Ciljne skupine s obzirom na članstvo i korisnike prema kojima je LAG usmjeren:
 • Djeca, opća populacija                                                                               
 • Građani, opća populacija,
 • Lokalna i regionalna samouprava,
 • Mali i srednji poduzetnici i obrtnici,
 • Mladi, opća populacija,
 • Odgojno-obrazovne ustanove,
 • Osobe starije životne dobi,
 • Osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe
 • Poljoprivrednici,
 • poslodavci
 • Poslovne organizacije,
 • potrošači
 • Ruralno stanovništvo,
 • LAG-a i građanske inicijative
 • Volonteri,
 • žene
 • Žene poduzetnice
 • Žene ruralnih područja

Članak 9.

 1. Rad Udruge i rad tijela Udruge je javan.
 2. Udruga obavještava svoje članove o svom radu na sjednicama Skupštine, a između zasjedanja

održavanjem informativnih sastanaka, radionica i sličnih sastanaka organiziranim na bilo koji način koji omogućava upotrebu moderne tehnologije.

 1. Javnost rada Udruge ostvaruje se putem sredstava javnog priopćavanja, vlastitom web stranicom,

objavljivanjem godišnjeg izvještaja o radu, objavljivanjem promotivnog materijala, organiziranjem

manifestacija, javnim nastupima predstavnika i članova Udruge, te drugim odgovarajućim načinima.

III. ČLANSTVO U LAG-u

Članak 10.

(1) LAG  se sastoji od redovnih i počasnih članova. Članovi dolaze iz tri sektora u društvu: javnog, civilnog i privatnog sektora.

(2) Članovi LAG-a mogu biti punoljetne poslovno sposobne osobe, izuzev kategorizacije počasnih članova udruge.

(3) Redoviti članovi Lag-a mogu postati jedinice lokalne samouprave, znanstvene, stručne i javne ustanove te druge pravne osobe, fizičke osobe koje imaju registriran obrt ili su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, državljani Republike Hrvatske, a koji prihvate Statut Lag-a. Redoviti članovi sudjeluju u radu Lag-a i imaju pravo glasa. Oni imaju pravo kandidirati se za članove tijela ili funkcije u Lag-u. Redoviti članovi moraju imati sjedište ili prebivalište na području djelovanja LAG-a opisanog u članku 2. stavak 6. Statuta.

(4) Počasni članovi mogu pravne i fizičke osobe posebno zaslužne za rad i razvoj Lag-a o čemu odluku donosi Skupština.

Članak 11.

(1) Članstvo u LAG-u je dobrovoljno.

(2) O primanju u redovno članstvo na temelju pristupnice, molbe ili pisanog zahtjeva odlučuje UPRAVNI ODBOR.

(3) Prigovor na odluku Upravnog odbora o primanju ili ne primanju u članstvo podnosi se Skupštini LAG-a u roku od 30 dana od dana kada je podnositelj molbe ili prijedloga obaviješten o odluci Upravnog odbora. Skupština o prigovoru odlučuje na svom prvom narednom zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

(5) O isključenju iz članstva odlučuje Upravni odbor kvalificiranom većinom.

(6) Protiv odluke o isključenju nezadovoljni član može izjaviti žalbu Skupštini LAG-a u roku od 30 dana od uručenja pisane odluke o isključenju. U tijeku žalbenog postupka miruju prava i obveze člana LAG-a. Odluka Skupštine je konačna.

(7) LAG vodi popis svojih članova, za što je zadužen Ureda za tehničku i stručnu podršku.

Popis se vodi elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja LAG-u, kategoriji članstva sukladno odredbama čl. 10, datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke (npr. adresu, kontakt itd)

(8) Popis članova dostupan je na uvid, na temelju zahtjeva, svim članovima i nadležnim tijelima.

Članak 12.

(1) Članska godina LAG-a  traje od 1. siječnja do 31. prosinca.

(2) Redovni članovi plaćaju godišnju članarinu o visini koje odlučuje Skupština.

(3) Svaki član može slobodno i prema vlastitom nahođenju istupiti, odnosno, biti razriješen članstva u Lag-u o čemu odlučuje UPRAVNI ODBOR na prvoj slijedećoj sjednici.

(4) O slobodnom istupanju pismeno se obavještava Upravni odbor.

(5) Član koji istupa ili je isključen iz članstva u UDRUZI nema pravo na povrat članarine, na udio u društvenoj imovini, na bilo kakva novčana potraživanja ili povrat novčanih naknada od LAG-a.

(6) Član koji istupa, ili je isključen iz članstva, mora podmiriti članarinu i bilo koje druge iznose koje duguje do kraja kalendarske godine u kojoj je istupio ili je isključen.

(7) U slučaju neplaćanja članarine u razdoblju duljem od godine dana, a bez valjanog razloga, odluku o prestanku članstva isključenjem ili utvrđivanjem opravdanosti neplaćanja članarine donosi Upravni odbor.

(8) Počasni član ima prava i obveze aktivnog člana, osim prava da bira i bude biran u tijela LAG-a, te nema obvezu plaćanja članarine.

Članak 13.

(1) Prava i obveze članova udruge su:

 • sudjelovati u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAG-a,
 • dogovarati i međusobno surađivati radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,
 • sudjelovati u aktivnostima od zajedničkog interesa,
 • provoditi zajednički dogovorene aktivnosti,
 • birati i biti birani u tijela LAG-a, ukoliko imaju pravo glasa
 • redovito i pravodobno biti obaviješteni o radu LAG-a i njegovih tijela te financijskom poslovanju LAG-a,
 • plaćati članarinu ukoliko su obveznici plaćanja članarina,
 • čuvati i promicati ugled LAG-a,
 • pridržavati se odredbi Statuta i drugih akata LAG-a.

Članak 14.

(1) Članstvo u LAG-u prestaje:

 • prestankom postojanja LAG-a,
 • prestankom postojanja pravne osobnosti člana,
 • istupanjem - pisanom izjavom člana,
 • isključenjem člana,
 • smrću.

Članak 15.

(1) Član, može biti isključen ako:

 • grubo povrijedi odredbe Statuta, Program rada i druge akte LAG-a, 
 • zloupotrijebi svoje članstvo i ime LAG-a,
 • pravomoćno bude osuđen za kazneno djelo,
 • ako u okviru svog profesionalnog djelovanja u više navrata grubo krši etičke norme,
 • zbog neaktivnosti ukoliko neopravdano ne sudjeluje na više od dvije uzastopne sjednice Skupštine i drugih tijela udruge.
 • ugrozi interese LAG-a i prouzroči ozbiljnu štetu LAG-u i njegovim članovima,
 • ne plaća članarinu u razdoblju duljem od  godine dana.

Članak 16.

(1) LAG može povodom obilježavanja dana LAG-a davati priznanja i pohvale svojim članovima, pojedincima i pravnim osobama za osobitu aktivnost i poseban doprinos u radu LAG-a.

(2) Skupština će na prijedlog Upravnog odbora donijeti odluku o dodjeli priznanja.

IV. TIJELA UDRUGE

Članak 17.

(1) Tijela upravljanja UDRUGOM su:

 • SKUPŠTINA
 • UPRAVNI ODBOR
 • NADZORNI ODBOR
 • URED ZA TEHNIČKU I STRUČNU PODRŠKU

(2) Kolektivna tijela udruge odluke donose javnim glasovanjem.

SKUPŠTINA

Članak 18.

(1) Skupština LAG-a je predstavničko i najviše tijelo LAG-a. Skupštinu čine članovi, odnosno predstavnici pravnih i/ili fizičkih osoba (opg, obrt itd.) LAG-a određeni na način utvrđen zakonom odnosno aktima tih organizacija.

(2) Svaki član Lag-a ima jednog predstavnika u Skupštini Lag-a.

Članak 19.

(1) SKUPŠTINA UDRUGE nadležna je za obavljanje slijedećih poslova:

 • donosi  Statut LAG-a, njegove izmjene, dopune i tumačenja
 • donosi poslovnik o radu,
 • usvaja godišnji plan i program rada (financijski plan – proračun)
 • usvaja godišnje financijsko izvješće te usvaja završni račun LAG-a,
 • usvaja godišnji obračun proračuna o kojem izvještava PREDSJEDNIK u ime UPRAVNOG ODBORA,
 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu Upravnog odbora i drugih tijela,
 • bira  i razrješuje članove UPRAVNOG I NADZOGRNOG ODBORA,
 • bira i razrješuje predsjednika udruge, po funkciji predsjednika Upravnog odbora i njegove potpredsjednike
 • usvaja prijedloge o radu i o različita izvješća o radu LAG-a,
 • donosi odluke o dodjeli priznanja
 • donosi odluku o imenovanju i opozivu likvidatora,

(2) Ukoliko Skupština razrješava cijeli Upravni ili Nadzorni odbor, Skupština tada bira nove članove tijela s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Upravnog ili Nadzornog odbora, Skupština tada bira nove članove na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani. 

(3) Svaki član Upravnog i Nadzornog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenju na prvoj sljedećoj  sjednici.

(4) Članovi tijela LAG-a imaju pravo na putne troškove nastale prilikom obavljanja poslova za LAG na temelju odluke Upravnog odbora o pravu na povrat navedenih troškova.

Članak 20.

(1) Skupštine može biti redovna, izborna i izvanredna.

(2) Skupština redovno zasjeda po potrebi, a najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.

(3) Izvanredna sjednica skupštine se saziva prema potrebi. Na zahtjev Nadzornog odbora, Upravnog odbora ili 1/3 članova Skupštine, uz pisano obrazloženje razloga sazivanja i predloženi dnevni red.

(4) Ukoliko Predsjednik Skupštine ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za saziv od strane Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili više od 1/3 članova Skupštine, Skupštinu mogu sazvati sami predlagatelji u roku od narednih 30 dana. Poziv treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice. 

(5) Na izvanrednoj sjednici skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana.

(6) U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, odnosno drugih osoba ovlaštenih za zastupanje udruge izbornu sjednicu Skupštine saziva 1/3 članova udruge, dok sjednicu Upravnog odbora jedan od potpredsjednika ili najstariji član Upravnog odbora.

(7) Skupština ima predsjednika i zamjenika predsjednika koji se biraju na mandatno razdoblje od četiri godine iz sastava Skupštine.

(8) Do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinom predsjeda najstariji član.

(9) Za izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine prijedlog može podnijeti predsjedatelj ili 1/3 članova Skupštine.

(10) Predsjednik ili u slučaju njegove spriječenosti njegov podpredsjednikpredstavljaju i zastupaju Skupštinu te je odgovoran za izvršenje odluka i akata koje donosi Skupština.

(11) Predsjednik skupštine i /ili njegov podpredsjednik mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka četverogodišnjeg mandata, prema članku 15. stavak 1., na prijedlog najmanje 1/3 članova Skupštine ili na svoj vlastiti zahtjev. Pravovaljane odluke se mogu donositi ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja redovnih članova Udruge plus jedan član.

Članak 21.

(1) Skupštinu saziva, dostavljanjem pisanih poziva članovima najmanje 8 dana prije održavanja sjednice, predsjedava i upravlja njenim radom predsjednik Skupštine.

(2) Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv se dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

(3) Predsjednik Skupštine je dužan sazvati Skupštinu uvijek kada to zahtijeva najmanje 1/3 članova Skupštine. Ukoliko predsjednik Skupštine ne sazove Skupštinu u roku 30 dana od podnošenja zahtjeva, Skupštinu mogu sazvati sami članovi (1/3) Skupštine u daljnjem roku od 30 dana.

Članak 22.

(1) Izbor predsjednika, prvog i drugog potpredsjednika Upravnog odbora, te članove Upravnog i Nadzornog odbora mogu predložiti predsjednik Skupštine ili 1/3 članova Skupštine.

(2) Razrješenje osoba i tijela udruge iz stavka 1. mogu predložiti predsjednik Skupštine, 1/3 članova i Nadzorni odbor.

DONOŠENJE ODLUKA 

Članak 23.

(1) SKUPŠTINA  može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja redovnih članova Udruge plus jedan član.

(2) Ako je trideset minuta nakon zakazanog početka Skupštine prisutno manje od pola redovnih članica, redovna Skupština nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvrdi da je prisutna najmanje jedna trećina redovnih članova LAG-a. U ovom slučaju Skupština ne može odlučivati o izmjenama i dopunama Statuta Udruge.

(3) Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine. Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

(4) Na sjednici SKUPŠTINE vodi se zapisnik. Zapisnik SKUPŠTINE potpisuje PREDSJEDNIK skupštine i zapisničar, kojega imenuje Predsjednik na početku sjednice iz redova članova Skupštine.

(5) Registar zapisnika čuva se u sjedištu LAG-a, gdje u njega imaju uvid i mogu ga kopirati svi članovi LAG-a .

PREDSJEDNIK, PRVI I DRUGI POTPREDSJEDNIK LAG-a

Članak 24.

(1) PREDSJEDNIK LAG-a obavlja izvršne funkcije u LAG-u. PREDSJEDNIKA LAG-a bira Skupština LAG-a na mandat od 4 (četiri) godine, s mogućnošću ponovnog izbora na istu dužnost.

(2) PREDSJEDNIK zastupa LAG u zemlji i inozemstvu, predstavlja LAG, odgovara za zakonitost njegova rada, organizira i rukovodi radom LAG-a,  a naročito:

 • predlaže dnevni red, priprema materijale i saziva sjednicu UPRAVNOG ODBORA i predsjedava njima, o sazivu sjednice obavještava Nadzorni odbor
 • zajedno s članovima Upravnog odbora utvrđuje prijedloge Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i usvajanje,
 • brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine i Upravnog odbora,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun LAG-a,

(3) Predsjednik Lag-a/ Upravnog odbora, te prvi i drugi potpredsjednici Upravnog odbora za svoj rad odgovorni su Skupštini LAG-a.

(4) Predsjednik Lag-a/ Upravnog odbora podnosi Skupštini LAG-a godišnje izvješće o svom radu i radu Upravnog odbora.

(5) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Lag-a/ Upravnog odbora zamjenjuje ga prvi potpredsjednik odnosno u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti drugi potpredsjednik.

UPRAVNI ODBOR

Članak 25.

(1) UPRAVNI ODBOR je izvršno i upravljačko tijelo LAG-a.

(2) Ima 15 članova koje bira Skupština između svojih članova na prijedlog predsjednika Skupštine ili jedne trećine članova, vodeći računa o zastupljenosti članova Udruge.

(3) Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine, i mogu biti ponovno izabrani na istu dužnost.

(4) PREDSJEDNIK UDRUGE po položaju je član i predsjednik UPRAVNOG ODBORA, a potpredsjednici udruge su i potpredsjednici Upravnog odbora.

(5) Kod izbora članova Upravnog odbora, Skupština brine o odgovarajućoj zastupljenosti članova LAG-a u njegovom sastavu poštujući pri tome načela zastupljenosti članova iz javnog, civilnog i privatnog sektora na način da svi navedeni sektori samostalno ne mogu imati više od 49% članova.

(6) Upravni odbor LAG-a treba biti reprezentativan na način da osigura dobnu raznolikost (barem jedan član mora biti mlađi od 29 godina) i ravnopravnost spolova – najmanji udio od 30% žena.

(7) Upravni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.

(8) Upravni odbor u cjelini ili pojedini član Upravnog odbora može biti opozvan ako:

 • ne ispunjava ovim statutom utvrđene obveze,
 • postupa suprotno odredbama ovog Statuta i drugih akata koje je donijela Skupština.
 • pojedinom članu Upravnog odbora prestaje ova dužnost ako on, odnosno član kojeg u Skupštini predstavlja prestane biti članom LAG-a.

(9) Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama, zasjeda prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

(10) Upravni odbora saziva predsjednik LAG-a odnosno osoba koja ga zamjenjuje. UPRAVNI ODBOR pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovine njegovih članova. Pisane i potpisane suglasnosti članova Upravnog odbora koji nisu prisutni su pravovaljane.  Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno. Članovi Upravnog odbora zajednički odgovaraju za rad Upravnog odbora Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Upravnog odbora, u granicama povjerenih ovlasti i dužnosti, Skupštini i Upravnom odboru.

(11) Članovi Upravnog odbora po potrebi mogu prisustvovati sjednicama Upravnog odbora telefonskim putem ili pisanim putem na temelju izjava ukoliko se na sjednicama raspravlja o operativnim djelatnostima rada Lag-a.

DUŽNOSTI UPRAVNOG ODBORA

Članak 26.

(1) Upravni odbor izvršava odluke SKUPŠTINE te obavlja operativne i izvršne poslove:

 • predlaže Skupštini izmjene i dopune statuta udruge
 • predlaže godišnji plan i  program rada (financijski plan – proračun) s razrađenim mjerama i aktivnostima za postizanje ciljeva i svrhe LAG-a,
 • priprema materijale o kojima Skupština raspravlja i odlučuje,
 • priprema prijedloge općih akata,
 • imenuje osobe za potpisivanje materijalno-financijske dokumentacije,
 • vrši ureda za tehničku i stručnu podršku, putem javnog natječaja,
 • podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
 • utvrđuje prijedlog financijskog izvješća i završnog računa,
 • brine o informiranju članstva i javnosti,
 • Skupštini predlaže visinu godišnje članarine,
 • uređuje znak vizualnog identiteta,

(2) O radu UPRAVNOG ODBORA vodi se zapisnik. Odluke UPRAVNOG ODBORA sastavni su dio zapisnika kojega potpisuje PREDSJEDNIK Upravnog odbora i zapisničar kojega imenuje predsjednik Upravnog odbora na početku sjednice iz redova članova Upravnog odbora. Registar zapisnika čuva se u sjedištu UDRUGE. Svim aktivnim članovima mora se omogućiti uvid u zapisnike.Zapisnik se usvaja na sljedećoj sjednici Upravnog odbora.

NADZORNI ODBOR

Članak 27.

(1) Nadzorni odbor je tijelo kontrole i poslovanja rada LAG-a.

(2) Nadzorni odbor ima pet članova koje bira Skupština između svojih članova, na prijedlog predsjednika Skupštine ili 1/3 članova vodeći računa o razmjernoj zastupljenosti članova LAG-a.

(3) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, a mogu biti birani najviše dva puta.

(4) Članovi Nadzornog odbor između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika.

(5) Predsjednik upravlja radom Nadzornog odbora, priprema, saziva i vodi sjednice. U odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje ga potpredsjednik NO.

(6) Prvu sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik odnosno njegovi zamjenici. U slučaju spriječenosti predsjednik Upravnog odbora.

Članak 28.

(1) Nadzorni odbor kontrolira i nadzire rad LAG-a, Upravnog odbora i Ureda za tehničku i stručnu pomoć, primjenu Statuta i drugih općih akata, zakonitost financijskog i materijalnog  poslovanja i raspolaganja sredstvima LAG-a, te druge poslove koje mu povjeri Skupština.

(2) Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih svojih članova.

Članak 29.

(1) U obavljanju nadzora i kontrole rada LAG-a, Nadzorni odbor je ovlašten od svakog tijela ili pojedinca UDRUGE tražiti i dobiti potrebnu dokumentaciju, izvješća, podatke ili pojašnjenja.

(2) Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati radu sjednica Upravnog odbora bez prava odlučivanja.

(3) Nadzorni odbor je ovlašten predložiti razrješenje članova Upravnog odbora, zatražiti sazivanje sjednice Skupštine ili Upravnog odbora te davati prijedloge za postizanje veće učinkovitosti Udruge.

(4) Nadzorni odbor je dužan Skupštini podnijeti mišljenje o godišnjem izvješću  o radu Upravnog odbora.

URED ZA  TEHNIČKU I STRUČNU PODRŠKU

Članak 30.

(1) Ured za tehničku i stručnu podršku organizira i odgovara za:

 • tehničko i stručno pripremanje sjednica tijela LAG-a,
 • izvršavanje odluka Skupštine i Upravnog odbora,
 • vođenje popisa članova LAG-a, zapisnika o radu tijela LAG-a i arhive ukupnog poslovanja,
 • upravljanje svakodnevnim aktivnostima LAG-a,
 • pripremanje nacrta prijedloga financijskih i drugih dokumenata,

(2) Na čelu Ureda za tehničku i stručnu podršku je voditelja ureda koji o svom radu i obavljanju stručnih i tehničkih poslova za potrebe LAG-a izvještava Upravni odbor na njegov zahtjev, a najmanje dva puta godišnje. Svoju dužnost obavlja profesionalno.

(3) Voditelj  ureda ne mora biti član LAG-a i ne mora imati prebivalište unutar LAG područja.

(4) Voditelj  ureda mora imati završenu višu ili visoku stručnu spremu, dok ostali zaposlenici ureda moraju minimalno imati srednju stručnu spremu.

(5) Voditelja i ostale djelatnike Ureda za tehničku i stručnu podršku na temelju provedenog natječaja imenuje Upravni odbor na prijedlog Povjerenstva koje se sastoji od 3 člana. Radni odnos se može zasnovati na određeno i neodređeno radno vrijeme.

(6) Za svoje postupanje i rad voditelj Ureda za tehničku i stručnu podršku odgovoran je Upravnom odboru i drugim tijelima LAG-a.

V. IMOVINA UDRUGE

Članak 31.

(1) Imovinu UDRUGE čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje udruga ostvaruje od:

 • članarine,
 • donacija i dotacija,
 • sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje udruge,
 • financiranjem programa i projekata LAG-a iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora,
 • druga novčana sredstva stečena sukladno zakonu.

(2) Imovinom LAG-a upravlja Skupština na najsvrsishodniji način radi ostvarivanja ciljeva LAG-a.  Za svoje obaveze LAG odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

(3) Financijsko i materijalno poslovanje LAG-a obavlja se putem žiro-računa u skladu sa zakonskim propisima te se primjenjuju propisi koji se odnose na financijsko i materijalno poslovanje neprofitnih organizacija, a na temelju financijskog plana koji Upravni odbor  LAG-a predlaže za svaku kalendarsku godinu, a Skupština ga donosi.

(4) Financijska godina LAG-a počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

(5) UDRUGA će tražiti financijsku potporu u okviru bilo kojih nacionalnih ili EU programa u svrhu ostvarivanja svojih ciljeva.

(6) Udruga upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

VI. PRESTANAK DJELOVANJA

Članak 32.

(1) UDRUGA prestaje postojati odlukom SKUPŠTINE i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

(2) U slučaju prestanka postojanja LAG-a preostala se imovina, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koja djeluje na području LAG-a te koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

(3) U slučaju prestanka postojanja LAG-a temeljem odluke Skupštine, odluka o prestanku postojanja LAG-a mora biti donesena većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine LAG-a.

(4) Ako se u slučaju prestanka postojanja udruge iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom udruge koji je udruga odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge.

Članak 33.

VII. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

(1) Likvidatora imenuje i opoziva Skupština, a upisuje se u nadležni registar.

(2) Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruge.

(3) Likvidator može biti i osoba koja nije član Udruge (fizička ili pravna) koja udovoljava zakonskim uvjetima za zastupanje Udruge tijekom likvidacijskog postupka.

(4) Likvidator po potrebi može prisustvovati sjednicama Skupštine.

(5) Likvidator se bira na neodređeno vrijeme.

(6) Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge koju određuje Upravni odbor na prvoj sjednici nakon imenovanja.

(7) Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge.

(8) Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.

(9) U postupku likvidacije likvidator je dužan utvrditi stanje na poslovnom računu udruge, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financija – Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja. U slučaju da utvrdi da udruga ima dugovanja, likvidator je dužan objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema LAG-u u roku od 30 dana od dana objave poziva. Ukoliko utvrdi potraživanja LAG-a  dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova LAG-u u roku od 30 dana.

(10) Nakon namirenja vjerovnika, troškova likvidacijskoj, sudskog i drugih postupaka, preostalu imovinu predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve sukladno ovom Statutu. Financijska sredstva koja su primljena iz javnih izvora, ostatak sredstava vratiti će u proračun iz kojeg su sredstva dodijeljena.

 (11) U slučaju da likvidator utvrdi da preostala imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku 8 dana o tome obavijestiti nadležni sud prema sjedištu udruge radi pokretanja stečajnog postupka.

(12) Nakon raspodjele imovine dužan je u roku 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

(13) Temeljem zaprimljenog izvješća o provedenom likvidacijskom postupku nadležni ured donosi rješenje o brisanju udruge iz registra udruga, osim ako su utvrđeni dugovi udruge.

 (14) Likvidator može biti opozvan od strane Skupštine u slijedećim slučajevima:

 • na osobni zahtjev,
 • ako je u sukobu interesa,
 • ako je likvidator pravna osoba, te je prestala djelovati,
 • u slučaju smrti.

(15) U slučaju opoziva likvidatora Skupština na istoj sjednici imenuje novog, te podnosi zahtjev nadležnom Uredu za upis promjena u registra udruga RH.

VIII. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 34.

(1) Ako  između članova LAG-a dođe do sporova ili sukoba interesa koji se odnose na pitanja od zajedničkog interesa LAG-a i članova koji su u sukobu, oni mogu rješavanje tih sporova povjeriti LAG-u, u skladu s odredbama ovoga Statuta, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.

Članak 35.

(1) Ako se dogodi slučaj iz prethodnog članka, Upravni odbor LAG-a će za rješavanje spora ili sukoba interesa imenovati arbitražno vijeće od tri člana, te isti pokušati riješiti mirnim putem.

(2) Arbitražno vijeće će provesti postupak mirenja uz odgovarajuću primjenu odredbi Zakona o mirenju, a u slučaju da se spor ne uspije riješiti mirnim putem spor će se rješavati pred općinskim sudom nadležnim prema sjedištu LAG-a.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

(1) Prijedlog za izmjenu Statuta može dati UPRAVNI ODBOR ili 1/3 članova SKUPŠTINE.

(2) O inicijativi za izmjene Statuta sve članove Udruge obavještava predsjednik Upravnog odbora.

(3) SKUPŠTINA sazvana u ovu svrhu bit će valjana, ako je na njoj prisutna najmanje većina svih članova.

Članak 37.

(1) Tumačenje Statuta i njegovih odredbi daje predsjedavajući na Skupštini, uz suglasnost radnog predsjedništva.

Članak 38.

(1) Sva unutarnja pitanja UDRUGE kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobniju raspravu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština UDRUGE.

Članak 39.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

(2) Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut LAG-a Bosutski niz od 31. svibnja 2015. godine.

U Starim Mikanovcima,  23. lipnja 2016. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                                                                                                  Ivica Klem