Ispis 

OSNOVNI PODACI O LAG-u

            Inicijativa o osnivanju LAG-a, koja je došla na poticaj

 Regionalne razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (HRAST), u stvari je rezultat interesa, okupljanja i suradnje šireg kruga dionika,  predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora iz jedinica lokalne samouprave s područja LAG-a Bosutski niz.

            Osnivačka skupština LAG-a održana je 31. svibnja 2011. godine (tada je LAG u svom sastavu imao 9 jedinica lokalne samouprave)

            13. siječnja 2014. godine LAG se proširio za dvije nove jedinice lokalne samouprave.

            LAG u svom sastavu ima 11 jedinica lokalne samouprave, a to su Općine: Andrijaševci, Babina Greda, Cerna, Gradište, Jarmina, Ivankovo, Nijemci, Privlaka, Stari Mikanovci, Vođinci i grad Otok.

            Sjedište LAG-a je u Nijemcima

            LAG ima 44 403 stanovnika

            Površina LAG-a je 850,50 km2

Tijela LAG-a su: Skupština (60 članova), Upravni odbor (15 članova) i Nadzorni odbor (5 članova)

            Lokalna razvojna strategija 2014.-2020. Lag-a usvojena je 23. lipnja 2016. godine.

ZADACI LAG-a: 1. promicanje suradnje (lokalne, regionalne, nacionalne, međunacionalne),

                        2. podrška razvoju (tehnička pomoć),

                        3. povezivanje interesnih skupina,

                        4. usmjeravanje razvoja kroz implementaciju Lokalne razvojne strategije,

                        5. identifikacija projekata od interesa za područja,

                        6. poticanje inovacija,

                        

a u budućnosti i odabir projekata koji će biti financirani iz PRR RH i ostalih fondova sa nacionalne i međunarodne razine

CILJEVI LAG-a: 1. Razvoj konkuretne poljoprivrede na području Lag-a

                         2. Diverzifikacija  gospodarstva razvojem poduzetništva i turizma na području LAG-a,

                         3. Poboljšanje kvalitete življenja i unaprjeđenje zaštite okoliša na području LAG-a

                         4. Razvoj i jačanje kapaciteta, suradnje te prepoznatljivosti područja Lag-a

Lag Bosutski niz izvršio je prijavu na Mjeru 19.2; 19.3 i 19.4 PRR RH.